Priemysel

Žiadny zoznam nedokáže obsiahnuť, čo pre nás znamená práca pre našich zákazníkov. Pozorne počúvať, dobre ovládať svoju prácu, prinášať užitočné riešenia – to sú princípy nášho fungovania. Hovoria za nás zaujímavé referencie a spokojní zákazníci.

Dodávame riešenia do rôznych odvetví

Automobilový priemysel

LightThru – kontrola prietočnosti vodných kanálov v hlavách valcov

Systém LightThru je určený pre výrobcu hláv valcov, ktorých výroba prebieha klasickým gravitačným liatím hliníkovej zliatiny do kokily s pieskovým jadrom. Pieskové jadro sa občas zlomí a dutina, ktorá má po vyklepaní jadra vzniknúť, je zaliata kovom. Nepriechodný, alebo čiastočne priechodný vodný kanálik môže negatívne ovplyvniť životnosť a výkon motora. Špeciálny hardware umožňuje kontrolovať vodné kanáliky a určiť mieru priechodnosti kanálika. Systém garantuje 100% kontrolu produkcie hláv motorov.

Kontrola rozmerov hliníkových odliatkov hláv valcov

Tento systém s vysokou presnosťou kontroluje v rámci medzioperačnej kontroly definované rozmery na odliatku hlavy valcov. Kontrola je realizovaná laserovými snímačmi a je zakomponovaná do výrobného procesu ako samostatné pracovisko, alebo ako súčasť výrobnej linky.

3D Kontrola spojkových obložení

Systém je kombináciou 3D profilometrie a VISION Systému. V tejto kombinácii vieme vyhodnocovať rozmerové parametre celého obloženia vrátane vzhľadových chýb, ktoré charakterizujú chyby v procese výroby, ktoré spôsobujú skracovanie životnosti obloženia.

Kontrola plastových krytiek rozbušky airbagu

Systém je určený na kontrolu povrchových a vnútorných chýb materiálu na krytkách rozbušiek pyrotechnických náloží v airbagoch. Krytka je vyrobená z priehľadného plastu a systém kontroluje, či nie sú vo vnútri a na povrchu chyby, ktoré by znehodnocovali súčiastku. Krytka riadi explóziu pyrotechnickej nálože v airbagu a patrí medzi jeho najdôležitejšie komponenty.

Kontrola káblových zväzkov

Komplexný systém na kontrolu káblových zväzkov určených do ABS systémov. Celý systém pozostáva z niekoľkých kontrolných systémov (vysokonapäťová kontrola, nízkonapäťová kontrola, kontrola polarity, kontrola farebnosti káblov, kontrola prítomnosti a pozície montážnych elementov, kontrola správnosti koncového konektora, kontrola výšky pinov, označenie dobrého výrobku certifikačnou značkou). Systém spúšťa a vyhodnocuje jednotlivé testovacie sekvencie a výsledkom je buď v prípade nezhodného kusu jeho znehodnotenie prestrihnutím alebo v prípade dobrého kusu jeho označenie a odloženie do transportnej prepravky.

Strojársky priemysel

Optoband

Systém Optoband zabezpečuje 100% kontrolu ložiskových krúžkov a prírub pred montážou. Dokáže konotrolovať a detegovať vzhľadové a funkčné defekty na obežných dráhach a iných funkčných povrchoch dielov v rýchlosti až do 460ks/min. Do systému je možné integrovať meranie vzhľadových chýb, jemných výškových defektov, rovinnosť dielov a kontrolu vertikálnych lisovaných častí, kde vznikajú rôzne trhliny a iné mechanické poškodenia. Diely sú automaticky triedené až do 3 skupín.

Kontrola komponentov axiálnych ložísk

Systém kontroluje kvalitu povrchu a prísne rozmerové tolerancie krúžkov do axiálnych ložísk a prevodoviek pri kadencii cca 200 ks/min. Systém kontroluje nielen pracovné plochy krúžkov, ale aj bočné strany z vonku a vnútra.

Spotrebný priemysel

Kontrola inklúzií v extrudovanom páse

Tento systém kontroluje nečistoty v extrudovanom páse na výrobu plastových fólií. Hrúbka kontrolovanej fólie je 0,25 – 0,068 mm a veľkosť najmenšieho detekovateľného defektu je 0,2 mm pri rýchlosti materiálu 55 m/min.

DAVIS pre hygienu

DAVIS je určený na kontrolu výroby dámskej hygieny. Systém dokáže kontrolovať a vyhodnotiť približne 50 parametrov výrobku s rýchlosťou výroby až 35 ks/s. Výrobok je kontrolovaný na štyroch miestach na výrobnej linke rôznymi technológiami (UV kamera, IR kamera, riadková kamera a pod). Informácie z kontroly sú synchronizované s dátami z výrobného riadiaceho systému. Výsledkom kontroly je riadené triedenie nezhodných výrobkov a reporty o kvalitatívnych parametroch.

Kontrola rozmerov vytláčaného gumeného profilu

Systém kontroluje rozmery a profil vytláčaného gumeného profilu. Na kontrolu sú použité rôzne technológie ako 3D skener a riadková kamera.

Elektrotechnický priemysel

Systém automatickej vibračnej výstupnej kontroly motorov

Merací a vyhodnocovací systém na kontrolu kvality elektromotorov sníma a vyhodnocuje vibrácie motora pri plných otáčkach. Na základe analýzy identifikuje zdroj problémov a signalizuje riadiacej linke ďalšie zaradenie motora.

Kontrola elektromotorov

Ide o kontrolu výroby elektromotorov po záverečných operáciách. Elektromotor je snímaný viacerými kamerami. Súčasťou kontroly je prítomnosť komponentov, ich rozmery a umiestnenie (napríklad prítomnosť a rozmery tesnení, podložiek, remeničiek, celkové rozmery motora, prítomnosť montážnych prvkov, ako sú oká a pod.).

Drevársky priemysel

LSA 2000+

Systém LSA 2000+ je určený na geometrické a estetické triedenie a kontrolu drevených lamiel určených na výrobu povrchovej vrstvy veľkoformátových parkiet. Hlavnými parametrami kontroly systému sú:

  • 3D kamera na kontrolu povrchových defektov (vyštiepenia, zábrusy, ryhy, veľké praskliny...)
  • Meranie rozmerov (dĺžka, šírka, hrúbka, kolmosť rezu...)
  • Triedenie do kvalitatívnych skupín
  • Rýchlosť až 330 lamiel za minútu

BTF Camera

Systém je určený na riadenie vákuového lisu na poťahovanie nábytkových dielov (napr. kuchynské dvierka) plastovou fóliou. Kamerový systém rozpoznáva tvar a polohu dielov uložených na lise a následne konfiguruje maticu pneumatických pinov, ktoré musia jednotlivé diely nadvihnúť počas procesu vákuového poťahovania fólie.

Kontrola povrchu veľkoformátových materiálov

Systém je určený na precíznu kontrolu povrchu veľkoformátových polotovarov. Systém kamerovej kontroly povrchu využíva špeciálne riadkové kamery a lineárne osvetlenie a je schopný rozpoznávať vo vysokom rozlíšení rôzne defekty, ako napríklad:

  • Pórovité miesta, veľké triesky, praskliny
  • Prachové, olejové a iné škvrny
  • Zmenu farebnosti alebo lesklosti povrchu
  • Celý systém je možné využiť napríklad na triedenie dosiek do kvalitatívnych skupín, vyhodnocovanie štatistiky výskytu jednotlivých defektov, signalizovanie zvýšeného výskytu určitej chyby (alarmový stav), vizualizáciu defektov a mnoho ďalších funkcií.

Chemický priemysel

Kontrola prevádzkových parametrov vysokotlakového prírubového spoja

Tento systém kontroluje prevádzkové parametre klapky na vysoko-tlakovom prírubovom spoji. V potrubí priemeru 500 mm preteká prudko výbušný syntézny plyn o teplote 280ºC a tlaku 25 MPa. Na prírubovom spoji monitorujeme napätie a deformáciu v skrutkách spájajúcich prírubový spoj, teplotu skrutiek a akustické emisie. Takýmto spôsobom vieme sledovať únik média z netesností na prírubovom spoji, potenciálne vznietenie a horenie unikajúceho média a hlavne silové pomery v prírubovom spoji.

Systém monitorovania bezpečnosti prevádzkovania zásobníka čpavku

ART CES (Ammonia Refrigerated storage Tank Condition Evaluation System) je určený pre priebežné hodnotenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania dvojplášťových nízkoteplotných nízkotlakových zásobníkov čpavku (Ammonia Refrigerated Storage Tanks – ARST)

Zlievarenský priemysel

LightThru – kontrola prietočnosti hliníkových odliatkov hláv valcov

Systém LightThru je určený pre výrobcu hláv valcov, ktorých výroba prebieha klasickým gravitačným liatím hliníkovej zliatiny do kokily s pieskovým jadrom. Pieskové jadro sa občas zlomí a dutina, ktorá má po vyklepaní jadra vzniknúť, je zaliata kovom. Nepriechodný, alebo čiastočne priechodný vodný kanálik môže negatívne ovplyvniť životnosť a výkon motora. Špeciálny hardware umožňuje kontrolovať vodné kanálikya určiť mieru priechodnosti kanálika. Systém garantuje 100% kontrolu produkcie hláv motorov.

Kontrola rozmerov hliníkových odliatkov hláv valcov

Tento systém s vysokou presnosťou kontroluje v rámci medzioperačnej kontroly definované rozmery na odliatku hlavy valcov. Kontrola je realizovaná laserovými snímačmi a je zakomponovaná do výrobného procesu ako samostatné pracovisko, alebo ako súčasť výrobnej linky.

Kontrola silových pomerov v prevodovke miešača elektrolýznej zmesi

Tento systém kontroluje tenzometrami napätia v prevodovke miešačky zmesi pre anódy na elektrolýznu výrobu hliníka. Miešačka vykonáva súslednosť pohybov miešacieho zariadenia a prípadné neželané napäťové sily v ojniciach skracujú životnosť miešačky. Monitorovací systém kontroluje prevádzkové napätia vo vnútri prevodovky na ojniciach a umožňuje obsluhe sledovať aktuálny stav vrátane histórie prevádzky.

Systém Kokila

Tento systém je nasadený v prevádzkach, kde dochádza k odlievaniu do uzatvárateľných kokíl. V prípade, že sa na styčných plochách kokily nachádza nečistota, kokila sa úplne neuzavrie a následne dôjde k vytečeniu roztaveného kovu. Systém Kokila sleduje, či je pred procesom liatia kokila riadne uzatvorená. Bez splnenia tejto podmienky systém nedovolí automatu odliať dávku kovu do kokily. Systém je špecifický tým, že pracuje vo veľmi prašnom a tepelne náročnom prostredí.

Systém 3D monitorovania anódových zvyškov

Počas výroby hliníka v elektrolýznej peci vznikajú po spotrebovaní vstupného materiálu tzv. anódové zvyšky. Tieto zvyšky sú monitorované 3D systémom tak, aby sa presne určil objem zvyšku anódy, stav držiakov anódy a prípadne nežiadúce poruchy anódy.