3D Measurement

3D Measurement na báze viacerých 3D technológií poskytuje možnosti komplexného posúdenia parametrov výrobkov.

O riešení

3D Measurement systémy sú schopné skontrolovať obrovské množstvá výrobkov v nepretržitej prevádzke s vysokou požadovanou dostupnosťou a spôsobilosťou. Skenovanie výrobkov v 3D umožňuje odhaliť drobné povrchové chyby a presné meranie tvarovo komplikovaných výrobkov. Na riešenia v tejto oblasti sú kladené vysoké nároky na spoľahlivosť a presnosť. Dôležitá je opakovateľnosť meraní a schopnosť stabilného merania v rôznych prevádzkových podmienkach. Veľký dôraz je kladený na robustnosť mechanickej konštrukcie samotného meracieho zariadenia.

3D Measurement systémy sú dizajnované na mieru každému výrobku. Našou konkurenčnou výhodou je schopnosť integrovať rôzne typy merania do jedného systému a vytvárať tak hybridné riešenia s vynikajúcim pomerom medzi cenou a výkonom zariadenia.

Funkcionalita 3D measurement riešení:

  • Priame meranie referenčných bodov v XYZ súradniciach
  • Veľmi presné kontaktné meranie vybraných referenčných bodov v XYZ súradniciach
  • Správne vyhodnotenie ku akýmkoľvek GD&T špecifikáciám
  • Virtuálne vyrovnanie produktovej pozície na upínači/zariadení
  • Skenovanie tvaru a povrchu výrobku
  • Meranie celkových rozmerov a tvarov výrobkov
  • Analyzovanie a vyhodnocovanie tvarových chýb
  • Analyzovanie a vyhodnocovanie povrchových chýb

Produkty

Statický OMS – Open measurement system

___

Systém OMS je určený pre najpresnejšie kontaktné merania tvarovo komplikovaných výrobkov. Systém je navrhnutý na 100% kontrolu v procese výroby a slúži ako náhrada drahých a pomalých súradnicových 3D meracích zariadení CMM. Naše zariadenia aú schopné skontrolovať obrovské množstvá výrobkov v nepretržitej prevádzke v ťažkých prevádzkových podmienkach.

Bezkontaktné skenovacie OMS - Contactless Scanning OMS

___

Bezkontaktný skenovací OMS systém je špeciálne určený na precízne meranie hliníkových odliatkov ako napríklad hláv valcov, ale môže byť použitý na akýkoľvek iný produkt. Systém je vytvorený na 100% kontrolu stability výrobného procesu a produktovej zhody. Hlavnou výhodou je v porovnaní s tradičnými dotykovými systémami veľmi nízky pomer nezhôd a jednoduchá údržba. Je veľmi jednoduché skombinovať ho s rôznymi bezkontaktnými technológiami a vytvoriť tak riešenie na mieru.

Referencie

Systém 3D merania anódových zvyškov

Počas výroby hliníka v elektrolýznej peci vznikajú po spotrebovaní vstupného materiálu tzv anódové zvyšky. Tieto zvyšky sú monitorované 3D systémom tak, aby sa presne určil objem zvyšku anódy, stav držiakov anódy a prípadne nežiaduce poruchy anódy.

Kontrola rozmerov hliníkových odliatkov hláv valcov

Tento systém s vysokou presnosťou kontroluje v rámci medzioperačnej kontroly definované rozmery na odliatku hlavy valcov. Kontrola je realizovaná laserovými snímačmi a je zakomponovaná do výrobných procesov našich klientov buď ako samostatné pracovisko alebo ako súčasť výrobnej linky.

3D Kontrola klietok ložísk

3D profilometria sníma a vyhodnocuje povrch klietok ihličkových ložísk. Na základe merania systém dokáže vyhodnocovať rozmerové a tvarové nezhody vrátane poškodenia povrchov klietok.

3D Kontrola spojkových obložení

Systém je kombináciou 3D profilometrie a VISION Systému. V tejto kombinácii vieme vyhodnocovať rozmerové parametre celého obloženia vrátane vzhľadových chýb, ktoré charakterizujú chyby v procese výroby, ktoré spôsobujú skracovanie životnosti obloženia.

Kontrola rozmerov vytláčaného gumeného profilu

Systém kontroluje rozmery a profil vytláčaného gumeného profilu. Na kontrolu sú použité rôzne technológie ako 3D skener a riadková kamera.