Machine Vision

Machine Vision riešenia sú zamerané na optické sledovanie kvality vo výrobe využívajúc pri tom všetky dostupné technológie získavania obrazu.

O riešení

Našou významnou špecializáciou je optické sledovanie kvality vo výrobe. Vytvárame zákaznícke riešenia na mieru, využívajúc pri tom všetky dostupné technológie získavania obrazu. Riešenia sú hardvérovo nezávislé, čo nám umožňuje pokryť všetky požiadavky zákazníka bez obmedzení.

Sme schopní veľmi rýchlo vytvoriť funkčný prototyp, ktorý dokumentuje schopnosť systému splniť požiadavky. Významnú časť riešení tvoria osvetlenia na zákazku, vývoj špeciálnych optických sústav a objektívov a iných komponentov nevyhnutných pre danú aplikáciu.

Machine Vision systémy umožňujú:

  • Merať a kontrolovať tvary
  • Merať rozmery
  • Kontrolovať prítomnosť konštrukčných prvkov
  • Rozpoznávať vzory
  • Čítať alfa-numerické znaky (OCR), Barcode, MatrixCode
  • Detegovať povrchové a iné viditeľné defekty

Produkty

DAVIS – komplexný kamerový systém

___

DAVIS je kamerový systém zameraný na automatickú kontrolu kvality výrobkov vo vysokorýchlostných výrobných procesoch. Okrem triedenia produktov poskytuje informácie a analýzy príčin vzniku defektov, a tým vytvára nástroje na ich elimináciu.

Surface Inspection

___

Detekcia povrchových chýb patrí medzi najnáročnejšie kontroly. Na detekciu využívame špeciálne optické a svetelné sústavy schopné rozlíšiť veľmi malé povrchové chyby (na úrovni desiatok µm) aj vo vysokých rýchlostiach. Niektoré povrchové chyby sa prejavujú iba zmenou reliéfu. Tu využívame priame alebo hybridné 3D technológie (laserové skenovanie, kolimované osvetľovanie, Shape-from-Shading).

Referencie

Optoband

Systém Optoband zabezpečuje 100% kontrolu ložiskových krúžkov a prírub pred montážou. Cieľom je detekcia vzhľadových a funkčných defektov na obežných dráhach a iných funkčných povrchoch dielov. Kontrola prebieha postupne z oboch strán v plnej rýchlosti až do 460ks/min. Podľa požiadaviek je možné do systému integrovať meranie vzhľadových chýb, jemných výškových defektov, rovinnosť dielov a kontrolu vertikálnych lisovaných častí, kde vznikajú rôzne trhliny a iné mechanické poškodenia. Diely sú automaticky triedené až do 3 skupín.

DAVIS pre hygienu

DAVIS je určený na kontrolu výroby dámskej hygieny. Ide o plne automatizovanú kontrolu na výrobnom stroji s rýchlosťou výroby až 35 ks/s. Výrobok je kontrolovaný na štyroch miestach na výrobnej linke rôznymi technológiami (UV kamera, IR kamera, multispektrálna riadková kamera a pod). Informácie o kontrole z týchto miest sú synchronizované na základe informácii z výrobného riadiaceho systému o rýchlosti stroja. Výsledkom kontroly je riadené triedenie nezhodných výrobkov, veľké množstvo štatistík a reportov o kvalitatívnych parametroch. Systém má vysoko prepracované užívateľské rozhranie. Na výrobku sa kontroluje cca 50 parametrov.

Kontrola plastových krytiek rozbušky airbagu

Systém je určený na kontrolu povrchových a vnútorných chýb materiálu na krytkách rozbušiek pyrotechnických náloží v airbagoch. Krytka je vyrobená z priehľadného plastu a systém kontroluje, či nie sú vo vnútri a na povrchu chyby, ktoré by znehodnocovali súčiastku. Krytka riadi explóziu pyrotechnickej nálože v airbagu a patrí medzi najdôležitejšie komponenty airbagu.

Finálna kontrola zmontovaných elektromotorov

Ide o kontrolu výroby elektromotorov po záverečných operáciách. Elektromotor je snímaný viacerými kamerami a je na ňom skontrolovaná prítomnosť komponentov, ich rozmery a umiestnenie (napríklad prítomnosť a rozmery tesnení, podložiek, remeničiek, celkové rozmery motora, prítomnosť montážnych prvkov, ako sú oká a pod.).

BTF Camera

Systém je určený na riadenie vákuového lisu na poťahovanie nábytkových dielov (napr. kuchynské dvierka) plastovou fóliou. Kamerový systém rozpoznáva tvar a polohu dielov uložených na lise a následne konfiguruje maticu pneumatických pinov, ktoré musia jednotlivé diely nadvihnúť počas procesu vákuového poťahovania fólie.

Kontrola povrchu veľkoformátových materiálov

Systém je určený na precíznu kontrolu povrchu veľkoformátových polotovarov. Systém kamerovej kontroly povrchu využíva špeciálne riadkové kamery a lineárne osvetlenie a je schopný rozpoznávať vo vysokom rozlíšení rôzne defekty, ako napríklad pórovité miesta, veľké triesky, praskliny, škvrny (prachové, olejové a iné), zmeny farebnosti alebo lesklosti povrchu. Celý systém je možné využiť na triedenie dosiek do kvalitatívnych skupín, vyhodnocovanie štatistiky výskytu jednotlivých defektov, signalizovanie zvýšeného výskytu určitej chyby (alarmový stav), vizualizáciu defektov a mnoho ďalších funkcií.

Systém Kokila

Tento systém je nasadený v prevádzkach, kde dochádza k odlievaniu do semi-permanentných kokíl. V prípade, že sa na styčných plochách kokily nachádza nečistota, kokila sa úplne neuzavrie a následne dôjde k vytečeniu roztaveného kovu. Systém Kokila sleduje, či je pred procesom liatia kokila riadne uzatvorená. Bez splnenia tejto podmienky systém nedovolí automatu odliať dávku kovu do kokily. Systém je špecifický tým, že pracuje vo veľmi prašnom a tepelne náročnom prostredí.

Kontrola komponentov axiálnych ložísk

Systém kontroluje obojstranne pri vysokej kadencii cca 360 ks/min krúžky do axiálnych ložísk a prevodoviek. Požadovaná je vysoká kvalita povrchu a prísne rozmerové tolerancie krúžkov. Krúžky sú kontrolované na rozmer a kvalitu povrchu.

LSA 2000+

Systém LSA 2000+ je určený na geometrické a estetické triedenie a kontrolu drevených lamiel určených na výrobu povrchovej vrstvy veľkoformátových parkiet. Hlavnými parametrami kontroly systému sú: 3D kamera na kontrolu povrchových defektov (vyštiepenia, zábrusy, ryhy, veľké praskliny...), meranie rozmerov (dĺžka, šírka, hrúbka, kolmosť rezu...), triedenie do kvalitatívnych skupín. Rýchlosť linky je až 330 lamiel za minútu.

Kontrola inklúzií v extrudovanom páse

Tento systém kontroluje nečistoty v extrudovanom páse na výrobu plastových fólií. Hrúbka kontrolovanej fólie je 0,25 – 0,068 mm a veľkosť najmenšieho detekovateľného defektu je 0,2 mm pri rýchlosti materiálu 55 m/min.