Operatívny monitoring

Operatívny monitoring poskytuje možnosť veľmi rýchlo získať a analyzovať informácie o probléme na technologickom zariadení v kritickom alebo až havarijnom stave, ktorý je potrebné neodkladne riešiť.

O riešení

Operatívny monitoring poskytuje možnosť veľmi rýchlo získať informácie potrebné pre vykonanie dôležitého rozhodnutia. Operatívny monitoring využívajú podniky v prípade vyskytnutia sa problému na technologickom zariadení, ktorý je potrebné neodkladne riešiť a na jeho riešenie je nutné získať množstvo informácií o samotnom zariadení alebo o jeho správaní sa. Typickým príkladom sú kritické alebo až havarijné stavy, prípadne o stavy, ktoré sú trvalé, ale je potrebná ich analýza a náprava.

Vďaka technológiám a odborným kapacitám sme schopní veľmi rýchlo nainštalovať operatívny monitoring, získať z neho relevantné informácie a vypracovať analýzy a ich expertné posúdenie. Na meranie využívame nekonvenčné spôsoby (špeciálne snímače, kabeláže. dátové prenosy...).

Operatívny monitoring a jeho použitie:

  • Stabilita a pevnosť konštrukcií technologických celkov
  • Kmitanie konštrukcií
  • Deformácie potrubných systémov
  • Tesnosť a pevnosť prírubových spojov
  • Sledovanie tesnosti / úniku médií na zásobníkoch, potrubiach a spojoch
  • Hodnotenie únavovej životnosti
  • Odhadovanie zostatkovej životnosti
  • Analýza vibrácii a hlučnosti rotačných strojov
  • Náhrada úradnej skúšky

Produkty

Monitorovanie procesov

___

Systém monitorovania bezpečnosti prevádzkovania zásobníka čpavku - ART CES (Ammonia Refrigerated storage Tank Condition Evaluation System) je určený pre priebežné hodnotenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania dvojplášťových nízkoteplotných nízkotlakových zásobníkov čpavku (Ammonia Refrigerated Storage Tanks – ARST).

Monitorovanie mechanických konštrukcií

___

Systém monitorovania bezpečnosti vysokotlakových prírubových spojov (MPS). Úlohou systému je zamedziť vzniku podmienok v prevádzke kritického prírubového spoja, ktoré by mohli mať za následok znefunkčnenie prírubového spoja, prípadne až vznik priemyselnej havárie tohto spoja a z nej vyplývajúcej neplánovanej odstávky technológie.

Referencie

Kontrola silových pomerov v prevodovke miešača elektrolýznej zmesi

Tento systém kontroluje tenzometrami napätia v komplikovanej prevodovke miešačky zmesi pre anódy na elektrolýznu výrobu hliníka. Miešačka je kľúčovým zariadením v podniku. Vykonáva pomerne komplikovanú súslednosť pohybov miešacieho zariadenia a prípadné neželané napäťové sily v ojniciach skracujú životnosť miešačky. Monitorovací systém kontroluje prevádzkové napätia vo vnútri prevodovky na ojniciach a umožňuje obsluhe sledovať aktuálny stav vrátane histórie prevádzky.

Kontrola prevádzkových parametrov vysokotlakového prírubového spoja

Tento systém kontroluje prevádzkové parametre klapky na vysokotlakovom prírubovom spoji. V potrubí priemeru 500 mm preteká prudko výbušný syntézny plyn o teplote 280oC a tlaku 25 MPa. Na prírubovom spoji monitorujeme napätie a deformáciu v skrutkách spájajúcich prírubový spoj, teplotu skrutiek a akustické emisie. Takýmto spôsobom vieme sledovať únik média z netesností na prírubovom spoji, potenciálne vznietenie a horenie unikajúceho média a hlavne silové pomery v prírubovom spoji.